OC Graniczne

B.E.L.T.S. > OC Graniczne

OC Graniczne

11oc graniczne dla ue i strefy schengen

Ubezpieczenie graniczne dla UE i strefy Schengen

Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, z wyłączeniem pojazdów zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego

Okres ubezpieczenia nie krótszy niż 30 dni

CZYNNE 24/7/365

Łącznie 38 euro za osobówkę (163 PLN)

Certyfikat w PDF z rejestracją w publicznej bazie danych

WhatsApp, Viber +48 505 477 381 całodobowo
WhatsApp, Viber +48 797 158 039 od 08:00 do 16:00 od pd-pt
(opłata zgodna z taryfą operatora)

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC graniczne  jest obowiązkowym ubezpieczeniem, mającym na celu zapewnienie poszkodowanym pokrycie kosztów wynikających z uszkodzenia mienia lub szkody osobowej,które powstały z winy osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem.

Podstawa prawna/Legal basis:

Niniejsze ubezpieczeniezostało zawarte na podstawie Ustawy zdnia 22 maja 2003r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 854z póżn. zm.).

Ubezpieczenie OC graniczne obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego tj. Andora, Austria,Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hispania, Holandia, irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa,Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry,Wielka Brytania,Włochy.

OC graniczne – kiedy jest potrzebne?

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – tzw. ubezpieczenie graniczne. To ubezpieczenie komunikacyjne jest Ci potrzebne także wtedy, gdy wyjeżdżasz samochodem za granicę Polski do kraju, w którym obowiązuje system Zielonej Karty, a zapomniałeś wykupić wcześniej tego ubezpieczenia. Masz samochód zarejestrowany poza Unią Europejską, np. w  Białorusi, w Rosji, w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych? Jeśli wjeżdżasz nim do Polski, musisz wykupić OC graniczne.

Ubezpieczenia nie musisz zawierać na rok – możesz wykupić je na czas swojego pobytu w Polsce, jednak nie mniej niż na 30 dni.

Kiedy i jak możemy pomóc?

Nie płacisz sam osobom, którym wyrządzisz szkodę w wypadku lub kolizji. Odszkodowanie wypłaci firma ubezpieczeniowa  BALCIA lub WARTA .

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Suma gwarancyjna stanowi górna granicę odpowiedzialnosci BALCIA lub WARTA.

– Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

Organizacje ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania w wysokości, która odpowiada wysokości szkody – maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju, w którym wydarzył się wypadek.

W Polsce obowiązują następujące sumy gwarancyjne:

1)w przypadku szkód na osobie– 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu -1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

-Zakres terytorialny ubezpieczenia.

Kontakty

Biała Podlaska, Lotos

ul. Woskrzenice Duze 21a, 21-500
(teren przy parkingu Lotos)

  • +48 505 477 381 całodobowo
  • +48 797 158 039 od 08:00 do 16:00 od pd-pt
11oc_graniczne_polska